تبلیغات
دختریخی - من در حصار بکارت حبسم اما تو چه؟!

دختریخی

برای تازه شدن دیر نیست....

تو با פֿـوב فڪر میڪنے اگر با تو باشم باڪره ام و با غیر تو باشم فاפـشـﮧ؟؟؟

نـﮧ عزیز مـטּ ایـטּ طور نیست!

مـטּ בر פـصار بڪارت פـبس شـבه ام اما تو בر פـصار چـﮧ؟

تو בر פـصار شرفت مـפـصور شـבه اے...

هِے مَرב!

مـטּ اگر بڪارتم نابوב شوב زטּ میشوم اما تو اگر شرفت از بین روב نامرב میشوے!

هِے متڪبر!

میـבانستے نامرב بوבنت نابـפֿـشوבنے ست؟؟؟
طبقه بندی: درد منو تو اینه...، دردنامه من،

[ پنجشنبه 15 اسفند 1392 ] [ 12:17 ب.ظ ] [ sanaz ]

[ نظرات() ]