تبلیغات
دختریخی - دیدار به قیامت عزیز لعنتی....

دختریخی

برای تازه شدن دیر نیست....

مشكے بـہ تـטּ كنید

عزا گرفتـہ ام ..

براے مرگ یكـ احسآس

احسآسے بـہ بزرگے یكـ غرور لـہ شده

بـہ زیر خیانت هاے یكـ عشق دروغیـטּ

اینجا ..

در خلوتگاه ایـטּ عشق

صداے شیونهاے دردناكم

صداے نفریـטּ هاے ایـטּ دل شكستـہ ام

روزے بـہ گوشت خواهد رسید ..

ایـטּ صدا را ..

دست سرسخت سرنوشـت بـہ گوشت مے رساند

براے زجرهاے ایـטּ قلب سوختـہ ام

براے هر نفس كـہ با مرگ كشیدم ..

براے تكـ تكـ ثانیـہ هاے تنهایے ام

و براے غرور شكستـہ ام ..

دیدار بہ قیامت عزیز لعنتے ...
طبقه بندی: دردنامه من، تلخنامه،

[ پنجشنبه 15 اسفند 1392 ] [ 11:17 ق.ظ ] [ sanaz ]

[ نظرات() ]