تبلیغات
دختریخی - تخت یه نفره واسه ی نفر نیست

دختریخی

برای تازه شدن دیر نیست....

ﺗﺨـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾـﮏ ﻧـﻔﺮﻩ ﺑﺎﺷـــﻪ،
ﻣﺨﺼـــﻮﺻﺎ ﻭﻗﺘـــﯽ ﻗـــﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻋﺸــــﻘﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑــــﯽ
ﺑـﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮﻧــﺠﻮﺭﯼ ﮐــﻪ ﻣﺤﮑــﻢ ﻟﺒﺎﺷـــﻮ ﺑـــﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨـــــﯽ
ﻣﺤﮑـــﻢ ﻫـــﻢ ﺑﻐﻠـــﺶ ﮐﻨـــﯽ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺑـــﯽ
ﺷﯿـــﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺍﺏِ ﺩﻧﯿــــﺎ !
مگـــــه نه؟!

یــه ضـــرب المثـــل جدیـــد میگــــه !!!
فقــــط اونایـــی که اهـــل دل هـــستند می دونـــند که تخـــت یــه نــــفره برای دو نــــفر و تخـــت دو نفره بـــرای یـــه نفـــر مناســـبه
موافقیــــــــن؟
طبقه بندی: عاشقانه هایم،

[ پنجشنبه 8 اسفند 1392 ] [ 12:44 ب.ظ ] [ sanaz ]

[ نظرات() ]