تبلیغات
دختریخی - فاجعه ک فقط جنگ وکشت وکشتار نیس...!!!!!!

دختریخی

برای تازه شدن دیر نیست....

فـاجـ ـِـعــه کـ ــِــه فـَـقـَـط جـَـنگ و کـُشـ ـتار و آوارِگـ ـی نـ ـیســت، یـا سیــل و زَمیـن لـَرزه ..

فـاجِـعـِـه همـ ـون پِسـَر نـوجـوونِ تـَنـهـ ـا وَ اَخمـ ـوییــه کـِـه دیشـ ـب تــویِ پـارک دیـدَمِش

بُلَـند بلـَـند موزیک گــوش مـ ـی کـَرد ، شــونـِه هـ ـا رو کِـشـیده بـود بالـ ـا و نِـگـاهـِـش فقـَط

بـِه زَمیـن بـود ...

فـاجِـعه اونهـایـ ـی بــودن کــِـه خنـدیـدَن :

• " آخـِـی طـِـفلـَک ، بِـسوزهِ پـ ـدَرِ عـاشـِقی "

• " اِی بـابـا ، هَــنـوز اَوَلِــشـِه ! "

• " بُزُرگ میـشِه یـادش مـیـرهِ "

• " بِـه ایـن روزاش می خـَندهِ" !

فـاجعـِه ایـن جـاسـ ــت کــِه یــادش نمـیرهِ کِـه یـادِمــون نِمــیرهِ ...

~~~~~~~~~~~~~~~

ذَخـیرهِ بـُزرگـی اَز شِکـَستـَن هـا وَ تنـهـایـی کِشــیدَن هـا، دَسـت تـوی جیــب کـَردَن هــا وَ

تـویِ خیـابــون پــا کِـشیــدَن هـا رو حَـمل مـی کَنـیم بـا خودِمــون ، اَز کــودَکی وَ نــوجـَوونـی

وَ جـَوونــی ، اَز خـیـ ـال هـای سـ ـادهِ ای کـِه بـِـه دیــوار خـوردَن ، مَحـال شُـدَن وَ بـُلَـند بُـلـَـند

• مـی خـَندیـم کـِه " اِی بـابـا ... یـادَمـون مـی رهِ."

نـِمیـرهِ مـَن مـیدونـَم ... :(

طبقه بندی: دردنامه من، درد منو تو اینه...،

[ یکشنبه 20 بهمن 1392 ] [ 06:51 ب.ظ ] [ sanaz ]

[ نظرات() ]